Linh kiện điện tử 69

Triết Áp WXD

Triết áp 4.7K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 4.7K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02001

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 10K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 10K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02002

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 47K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 47K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02003

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 22K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 22K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02004

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 1K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 1K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02005

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 3.3K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 3.3K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02006

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 2.2K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 2.2K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02007

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 470R 5% WXD3-13-2W

Triết áp 470R 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02008

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 100K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 100K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02009

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 220R 5% WXD3-13-2W

Triết áp 220R 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02011

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 6.8K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 6.8K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02012

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 680R 5% WXD3-13-2W

Triết áp 680R 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02013

Giá:21,000VND

21,000

Triết áp 33K 5% WXD3-13-2W

Triết áp 33K 5% WXD3-13-2W

Mã sp: TAP02014

Giá:21,000VND

21,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...