Linh kiện điện tử 69

Thạch Anh DIP

THẠCH ANH 20MHZ

THẠCH ANH 20MHZ

Mã sp: CRY01002

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 11.0592MHZ

THẠCH ANH 11.0592MHZ

Mã sp: CRY01004

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 16MHZ

THẠCH ANH 16MHZ

Mã sp: CRY01006

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 24MHZ

THẠCH ANH 24MHZ

Mã sp: CRY01007

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 40MHZ

THẠCH ANH 40MHZ

Mã sp: CRY01008

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 4MHZ

THẠCH ANH 4MHZ

Mã sp: CRY01009

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 26MHZ

THẠCH ANH 26MHZ

Mã sp: CRY01010

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 7.3728MHZ 49S

THẠCH ANH 7.3728MHZ 49S

Mã sp: CRY01011

Giá:2,000VND

2,000

THẠCH ANH 29.4912 mhz

THẠCH ANH 29.4912 mhz

Mã sp: CRY01012

Giá:2,000VND

2,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...