Linh kiện điện tử 69

Module Chuyển Đổi

USB TO RS232 HL-340

USB TO RS232 HL-340

Mã sp: MDL08001

Giá:30,000VND

30,000

USB TO COM PL2303 (LOẠI CÓ VỎ ĐEN)

USB TO COM PL2303 (LOẠI CÓ VỎ ĐEN)

Mã sp: MDL08002

Giá:40,000VND

40,000

USB TO COM FT232RL

USB TO COM FT232RL

Mã sp: MDL08003

Giá:95,000VND

95,000

USB TO COM PL2303 (LOẠI 1 TRẦN)

USB TO COM PL2303 (LOẠI 1 TRẦN)

Mã sp: MDL08004

Giá:23,000VND

23,000

MODULE MAX485

MODULE MAX485

Mã sp: MDL08005

Giá:35,000VND

35,000

MODULE USB TTL/RS485 DUAL-FT232

MODULE USB TTL/RS485 DUAL-FT232

Mã sp: MDL08006A

Giá:40,000VND

40,000

MODULE CP2102 USB-TTL YS-15

MODULE CP2102 USB-TTL YS-15

Mã sp: MDL08007A

Giá:55,000VND

55,000

MODULE CP2102 USB-TTL

MODULE CP2102 USB-TTL

Mã sp: MDL08008A

Giá:55,000VND

55,000

MODULE MAX 485 YS-26

MODULE MAX 485 YS-26

Mã sp: MDL08009A

Giá:35,000VND

35,000

MODULE RS232 TO TTL

MODULE RS232 TO TTL

Mã sp: MDL08010A

Giá:34,000VND

34,000

USB TO COM RS232Z-TEK

USB TO COM RS232Z-TEK

Mã sp: MDL08012

Giá:230,000VND

230,000

BỘ CHUYỂN ĐỔI SW485C

BỘ CHUYỂN ĐỔI SW485C

Mã sp: MDL08011

Giá:750,000VND

750,000

MODULE PL2303 USB to TTL CH340G

MODULE PL2303 USB to TTL CH340G

Mã sp: MDL08014

Giá:45,000VND

45,000

MODULE CHUYỂN ĐỔI I2C CHO LCD1602

MODULE CHUYỂN ĐỔI I2C CHO LCD1602

Mã sp: MDL08013

Giá:40,000VND

40,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...