Linh kiện điện tử 69

IC Driver

ULN 2003 DIP16

ULN 2003 DIP16

Mã sp: ICS08001

Giá:3,000VND

3,000

ULN2803APG

ULN2803APG

Mã sp: ICS08002

Giá:5,000VND

5,000

LM3915

LM3915

Mã sp: ICS08003

Giá:11,000VND

11,000

ULN2803 SOP18

ULN2803 SOP18

Mã sp: ICS08004

Giá:4,000VND

4,000

LM3914 DIP-18

LM3914 DIP-18

Mã sp: ICS08005

Giá:9,000VND

9,000

TB6560AHQ HZIP25

TB6560AHQ HZIP25

Mã sp: ICS08006

Giá:70,000VND

70,000

ULN2003 SOP-16

ULN2003 SOP-16

Mã sp: ICS08007

Giá:3,000VND

3,000

IR2184 DIP-8

IR2184 DIP-8

Mã sp: ICS08008

Giá:28,000VND

28,000

FT232RL SSOP-28

FT232RL SSOP-28

Mã sp: ICS08009A

Giá:70,000VND

70,000

SG3525 DIP-16

SG3525 DIP-16

Mã sp: ICS08010A

Giá:6,000VND

6,000

MAX7219 DIP-24

MAX7219 DIP-24

Mã sp: ICS08011A

Giá:18,000VND

18,000

MAX7219 SOP-24

MAX7219 SOP-24

Mã sp: ICS08012A

Giá:16,000VND

16,000

SG5842

SG5842

Mã sp: ICS08013A

Giá:6,000VND

6,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...