Linh kiện điện tử 69

Diode Zener

DIODE ZENER 1/2W 9.1V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 9.1V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04023

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 3.9V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.9V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04022

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 4.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 4.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04021

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 4.7V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 4.7V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04020

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 5.1V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.1V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04019

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.6V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04018

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 6.8V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04017

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 8.2V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04016

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 10V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04015

Giá:2,000VND

2,000

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 12V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04014

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 13V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04013

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 15V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04012

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 18V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04011

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.3V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04009

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1/2W 24V (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 24V (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04008

Giá:2,500VND

2,500

DIODE ZENER 1W 3.6V 4729

DIODE ZENER 1W 3.6V 4729

Mã sp: DIO04004

Giá:1,500VND

1,500

DIODE ZENER 1W 3.3V

DIODE ZENER 1W 3.3V

Mã sp: DIO04010

Giá:1,500VND

1,500

DIODE ZENER 1/2W 15V SMD (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 15V SMD (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04005

Giá:3,000VND

3,000

DIODE ZENER 1/2W 5.1V SMD (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 5.1V SMD (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04006

Giá:3,000VND

3,000

DIODE ZENER 1/2W 3.3V SMD (10 CHIẾC)

DIODE ZENER 1/2W 3.3V SMD (10 CHIẾC)

Mã sp: DIO04007

Giá:3,000VND

3,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...