Linh kiện điện tử 69

SMD0805

Trở dán 0805 1.2Ohm (10 cái)

Trở dán 0805 1.2Ohm (10 cái)

Mã sp: DTR05025

Giá:1,000VND

1,000

Trở dán 0805 27Ohm (10 cái)

Trở dán 0805 27Ohm (10 cái)

Mã sp: DTR05023

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 1M (10 cái)

TRỞ DÁN 0805 1M (10 cái)

Mã sp: DTR05022

Giá:1,000VND

1,000

Trở dán 0805 560Ohm (10 cái)

Trở dán 0805 560Ohm (10 cái)

Mã sp: DTR05024

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 33K (10 cái)

TRỞ DÁN 0805 33K (10 cái)

Mã sp: DTR05021

Giá:1,000VND

1,000

Trở dán 0805 16.9K (10 cái)

Trở dán 0805 16.9K (10 cái)

Mã sp: DTR05019

Giá:1,000VND

1,000

Trở dán 0805 30.1K (10 cái)

Trở dán 0805 30.1K (10 cái)

Mã sp: DTR05018

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 150K (10 cái)

TRỞ DÁN 0805 150K (10 cái)

Mã sp: DTR05017

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 22R(10 cái)

TRỞ DÁN 0805 22R(10 cái)

Mã sp: DTR05016A

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 1.5K(10 cái)

TRỞ DÁN 0805 1.5K(10 cái)

Mã sp: DTR05015A

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 1.5K(10 cái)

TRỞ DÁN 0805 1.5K(10 cái)

Mã sp: DTR05015A

Giá:1,000VND

1,000

TRỞ DÁN 0805 22K(10 cái)

TRỞ DÁN 0805 22K(10 cái)

Mã sp: DTR05014A

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 0 OHM (10 cái)

Trở Dán 0805 0 OHM (10 cái)

Mã sp: DTR05013A

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 2.7K (10 cái)

Trở Dán 0805 2.7K (10 cái)

Mã sp: DTR05012A

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 4.7K (10 cái)

Trở Dán 0805 4.7K (10 cái)

Mã sp: DTR05011A

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 330 (10 cái)

Trở Dán 0805 330 (10 cái)

Mã sp: DTR05010

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 3.3K (10 cái)

Trở Dán 0805 3.3K (10 cái)

Mã sp: DTR05009

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 470 (10 cái)

Trở Dán 0805 470 (10 cái)

Mã sp: DTR05008

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 100K (10 cái)

Trở Dán 0805 100K (10 cái)

Mã sp: DTR05007

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 47K (10 cái)

Trở Dán 0805 47K (10 cái)

Mã sp: DTR05006

Giá:1,000VND

1,000

Trở Dán 0805 10K (10 cái)

Trở Dán 0805 10K (10 cái)

Mã sp: DTR05005

Giá:1,000VND

1,000

https://dashboard.tawk.to/#/dashboard

Đang xử lý...